REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ GKS WILGA GARWOLIN

Zarząd Garwolińskiego Klubu Sportowego Wilga Garwolin obradujący w dniu 22.01.2019 r. podjął uchwałę:

„O podniesieniu składki członkowskiej w Akademii Piłkarskiej GKS Wilga Garwolin na kwotę 80 zł od dnia 01.02.2019 r.”

Poniżej regulamin zawierający zmiany:

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ

GKS WILGA GARWOLIN

 1. Zasady ogólne
 • Uczestnikami Akademii Piłkarskiej GKS Wilga Garwolin mogą zostać dzieci od lat 3 do 16
 • Każdy uczestnik (dziecko) Akademii Piłkarskiej rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej przez rodzica lub opiekuna prawnego dostępnej u trenera prowadzącego lub w sekretariacie klubu Wilga Garwolin.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarską Wilgi Garwolin jest brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych.
 • Zajęcia w Akademii Piłkarskiej mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 • Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Każdego zawodnika Akademii Piłkarskiej obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego na terenie kraju i za granicą. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi bądź koordynatorowi osobiście lub w obecności grupy treningowej.
 • Klub GKS Wilga Garwolin nie ponosi odpowiedzialności za uraz doznany przez Uczestnika podczas treningu, jeśli wynikał on z niepoinformowania przez rodziców Uczestnika o jego stanie zdrowia oraz w wypadku gdy uraz był bezpośrednim skutkiem nie zastosowania się do zaleceń trenera (ćwiczenie mimo kontuzji, niepoprawne wykonywanie ćwiczeń)
 • Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.
 • Obowiązkiem każdego gracza naszej Akademii jest nie tylko 100% obecność na zajęciach organizowanych przez klub (także gracze kontuzjowani), ale również 100% obecność w szkole i dbanie o jak najlepsze wyniki w nauce.
 • Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.
 • Na skutek decyzji trenerów i koordynatora Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego (jeżeli pozwala na to wiek zawodnika).
 • Po każdej rundzie trener zespołu ma prawo w ramach zwiększenia rywalizacji w zespole zrezygnować z minimum dwóch najmniej perspektywicznych lub najsłabszych zawodników swojego zespołu zastępując ich innymi graczami. Trener ma prawo zrezygnować również z zawodnika w każdym innym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.
 1. Prawa i obowiązki uczestnika Akademii
 • W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko dzieci po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego, którą należy oddać trenerowi lub sekretariacie klubu Wilga Garwolin.
 • Uczestnik Akademii Piłkarskiej Wilga Garwolin zobowiązuje się:
 1. a) godnie reprezentować naszą Akademię zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym, b) trenować w stroju treningowym, który składa się z koszulki, spodenek, getr i ochraniaczy na kości goleni oraz korków piłkarskich lub obuwia sportowego w przypadku treningów na hali sportowej.
 2. c) na trening przynosić piłkę do gry
 3. d) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
 4. e) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
 5. f) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 6. g) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
 7. h) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
 8. i) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną/izotoniczną
 9. j) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

3)  Podstawą do wzięcia udziału w turniejach, meczach i turniejach jest regularna oraz punktualna obecność na treningach, a także zaangażowanie podczas zajęć.

III. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Akademii 

 • Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej GKS Wilga Garwolin.
 • Zgłoszenie dziecka do Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
 • W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
 • Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 • Wstęp na płytę boiska, do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy GKS Wilga Garwolin.
 • Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej ani arbitrów spotkania.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej.
 • Rodzice/opiekunowie, zawodnicy zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu minimum na 30 minut przed jego rozpoczęciem,

 

 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek w wysokości 80 zł do 5-go dnia każdego miesiąca, przelewem lub gotówką w sekretariacie klubu. Składka członkowska pobierana jest z góry za każdy miesiąc.

 

W tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata”.

 

Przelew należy dokonać na konto:

GKS WILGA GARWOLIN, 08-400 Garwolin, ul. Sportowa 34,

PKO BP 67 1020 4476 0000 8702 0017 6842

 

 • Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu GKS Wilga Garwolin.
 • W przypadku gdy rodzice/opiekunowie zgłaszają więcej niż jedno dziecko do Akademii to składka za kolejne dziecko wynosi 50% składki podstawowej.
 • Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku gdy zawodnik przechodzi kosztowną rehabilitację. Nie płacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, grodzi zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z naszego klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku. Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być rodzic zawodnika, który miał przerwę w treningu dłuższą niż 3miesiące.
 • W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej, GKS Wilga Garwolin zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego bądź koordynatora Akademii o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
 • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Akademię Piłkarską GKS Wilga Garwolin jest dobrowolne, dlatego też zarząd klubu będzie bezwzględnie egzekwował opłatę członkowską.
 • Istnieje możliwość ubiegania się do Zarządu Klubu o zmniejszenie lub zwolnienie z opłaty członkowskiej. Może to nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku poświadczenia niskiego statusu materialnego zawodnika Akademii Piłkarskiej GKS Wilga Garwolin, po wcześniejszym złożeniu podania oraz dokumentacji o zarobkach do koordynatora Akademii.
 • W przypadku rezygnacji z udziału uczestnika w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić, pisemnie trenera prowadzącego i sekretariat klubu Wilga Garwolin najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.
 • Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani poinformować klub o jakichkolwiek przeciwwskazaniach, czy to zdrowotnych czy psychicznych dziecka przed zapisaniem go do Akademii.
 • Rodzic /opiekun zobowiązany jest do obecności na zebraniach organizowanych przez trenera lub koordynatora oraz stały kontakt z trenerem zespołu w celu śledzenia postępów swojego dziecka.
 • W trakcie wyjazdów na turnieje ogólnopolskie autami prywatnymi klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe na drogach.

 

 

 

 1. Rodzaje wyróżnień
 • Zasadniczymi wyróżnieniami uczestników Akademii Piłkarskiej są: pochwała, list gratulacyjny, dyplom uznania, nagroda rzeczowa. Organem właściwym do przyznania nagrody sątrenerzy prowadzący zajęcia, koordynator Akademii i Zarząd Klubu.
 1. Rodzaje kar dyscyplinarnych.
 • Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec uczestnika Akademii Piłkarskiej są: upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika w wymiarze od 1 do 3 zajęć treningowych, kara odsunięcia uczestnika od udziału w meczu, turnieju i innych form ruchu.
 • W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika Akademii Piłkarskiej, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 1. Postanowienia końcowe
 • Akademia Piłkarska zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 • Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia z Akademii Piłkarskiej.
 • Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący zajęcia, koordynator Akademii lub Zarząd klubu GKS Wilga Garwolin.